Enskilda avlopp –
vad är det?

Alla som inte är kopplade till de kommunala avloppsnäten behöver enskilt avlopp, d v s de renar avloppsvattnet på sin egen tomt i liten skala.


Ibland går man även ihop med en eller flera grannar och gör en gemensam avloppslösning. I Sverige finns ca 625 000 st enskilda avlopp.

Trekammarbrunn

De allra flesta enskilda avlopp har en trekammarbrunn som första steg i reningen. Syftet med en trekammarbrunn är att fånga upp slam från det enskilda avloppet.

I trekammarbrunnen finns (som namnet antyder) tre kammare där både slammet som sedimenterar och det som flyter fastnar.

Vanligtvis tömmer man trekammarbrunnen en gång om året (dock kan det bli oftare om man har kemfällning – läs mer om det här). Kostnaden för slamtömning kan variera mycket från kommun till kommun, men det brukar röra sig om 1000-2000 kr.

Vi på Alnarp Cleanwater har ett alternativ till trekammarbrunn; slamnedbrytaren ProACT, vilken minimerar behovet av slamtömning.

Att ACTTM bioreningsverk är kretsloppsbaserat innebär att näringsämnet fosfor kan återföras direkt från enskilda avlopp till åkermark.


Vill du veta mer?


Vattenrening i enskilda avlopp

En trekammarbrunn samlar endast upp slam, den renar inte själva vattnet. Det mesta av det som behöver renas är löst i vattnet.

I avloppsvattnet finns mycket organiskt material och näring såsom kväve och fosfor. Näring låter ju som något positivt, och det är det också om det hamnar på rätt ställe.

Näring vill man ha gott om till åkermark för att göda växterna, men om för mycket näring hamnar i sjöar och vattendrag orsakar det övergödning och algblomning.

Det är därför som det finns krav på att rena vattnet i enskilda avlopp från näring, för att skydda vattendrag.

Reningstekniker för enskilda avlopp

Den äldsta reningstekniken för enskilda avlopp är en infiltration, alltså att man efter trekammarbrunnen med hjälp av spridarrör, luftningsrör och makadam leder ner vattnet i marken.

Där bryter mikroorganismer ner organiskt material och en viss del av näringen sedan tas om hand i marken, men resterande näring hamnar i grundvattnet och närliggande vattendrag.

Tids nog kommer infiltrationen att sätta igen, då behöver man förnya sitt enskilda avlopp. Marken kommer med tiden att mättas på näringsämnen, så denna lösning har en begränsad livslängd.

Patogener i enskilda avlopp

Något annat som behöver renas från avloppsvattnet är patogener, alltså skadliga bakterier som gör oss sjuka. Det sker ingen nämnvärd rening av patogener i en trekammarbrunn, man behöver extra rening därefter.

Viss rening av patogener sker i en infiltration, men det krävs att man har långt skyddsavstånd från infiltrationen till vattendrag och dricksvatten som man vill skydda.

Drabbas man av stora skyfall är det viktigt att se till att vattnet från infiltrationen inte kan ta genväg ovan mark till dricksvattenbrunnen.

En annan typ av reningsteknik för enskilda avlopp är minireningsverk. Vill du veta mer om skillnaden mellan minireningsverk och bioreningsverk? Klicka nedan.


Frågor & Svar

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Vanligtvis tre till fyra veckor.

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.

Självklart fungerar ACTTM Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.

Vi rekommenderar att man sent på våren, när det inte längre är risk för frostnätter, klipper ner vissnade växtdelar från InterACT, OBS! utan att få med rötterna upp! Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACTTM renar läkemedelsrester. Studien visade att ACTTM renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs studien här.

Det går bra att installera när som helst, däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACTTM. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.

Priset på ett bioreningsverk ligger från 92 000 :- inkl moms. Priset kommer variera beroende på vilken skyddsnivå kommunen bestämmer att det är på fastigheten samt vad man väljer att ha för slamhantering. Installationskostnad tillkommer och även den varierar beroende på hur förhållandena på fastigheten ser ut.