Minireningsverk eller bioreningsverk?

Är du i färd med att skaffa nytt enskilt avlopp? Ska man välja minireningsverk eller bioreningsverk? I vissa kommuner finns områden med “hög skyddsnivå” för enskilda avlopp. En del väljer minireningsverk med kemikalier och serviceavtal för att nå dessa krav, men det kan vara bra att veta att det finns alternativ till minireningsverk. Genom att välja bioreningsverk istället för minireningsverk så slipper man kemikalier och serviceavtal.


Vid hög skyddsnivå finns det särskilda krav på att ta hand om merparten av det fosfor och det kväve som finns i avloppsvattnet. För sitt enskilda avlopp behöver man då skaffa minireningsverk eller bioreningsverk för att klara kommunernas krav. Exempel på kommuner där det är vanligt med hög skyddsnivå är Värmdö, Trelleborg, Höganäs och Skurup.

Vad är minireningsverk?

I ett minireningsverk använder man sig av kemikalier för att rena fosfor, precis som i kommunala avloppsreningsverk. Fällningskemikalier pytsas in i avloppsvattnet och går ihop med fosforn och bildar fasta partiklar som sedimenterar i trekammarbrunnen.

För att minireningsverket ska fungera behöver man serviceavtal. Till skillnad från kommunala avloppsreningsverk så har ett minireningsverk naturligtvis inte personal som ständigt övervakar driften och doserar kemikalier, det skulle innebära mycket höga driftskostnader att ständigt kontrollera fosforhalten i vattnet och anpassa mängden kemikalier som ska tillsättas därefter (vilket man gör vid kommunala avloppsreningsverk).

Istället har man serviceavtal med besök minst en gång om året för att fosforreningen i minireningsverket ska kunna fungera.

Bioreningsverk istället för minireningsverk

I ett bioreningsverk utnyttjar man naturliga reningsprocesser, detta gör att anläggningen blir lättskött och självgående. Efter att slammet brutits ned (se närmre beskrivning i stycket nedan) och vattnet renats med hjälp av växter och mikroorganismer leds vattnet in i ReACTTM genom ett kalkmaterial där en hög fosforreduktion uppnås, vilket kommunerna kräver vid hög skyddsnivå.

I ReACTTM leds vattnet genom ett kalkrikt material där fosfor fångas upp på ytan av dessa granuler. Efter två till fem år är materialet förbrukat och utgör då en mycket attraktiv produkt för lantbrukare att sprida på åkermark som gödning, då man tillför både kalk och fosfor till marken. För att säkerställa att säcken inte är förbrukad gör man en enkel pH-mätning i ytan på säcken med lackmuspapper. Säcken väger 500 kg, så antingen behövs en hjullastare eller kranbil för att byta den.

Till skillnad från minireningsverk behövs inget serviceavtal för bioreningsverk, detta tack vare stabila, naturliga reningsprocesser.

Vill du veta mer?


Minireningsverk utan slamtömning?

Det första reningssteget i ACT bioreningsverk är slamnedbrytaren ProACT. Där har vi skapat en mycket gynnsam miljö för mikroorganismer som bryter ner slammet. Först efter ca 10 år blir det aktuellt med en enstaka slamtömning. Detta är bra för miljön samtidigt som det minskar kostnaden för driften.

Minireningsverk, å andra sidan, fungerar (som vi nämnt ovan) på liknande sätt som kommunala reningsverk genom att kemikalier kontinuerligt tillsätts för att ta hand om fosforn. När man kemfäller fosfor skapas fasta partiklar som hamnar i slammet, därför blir driftkostnaden av minireningsverk hög eftersom mängden slam som ska tömmas ökar.

Bioreningsverket har avloppsrening utan kemikalier och väljer man att lägga till slamnedbrytaren ProACT så minskar dessutom slamtömningsbehovet till ca vart 10:e år.

Ett hållbart val för dig och miljön

I ett bioreningsverk renas vattnet inte bara från de ämnen som lagen idag kräver utan även från flera andra ämnen som anses vara skadliga, bl a läkemedelsrester.

Genom att det drivs av mikroorganismer och växter är bioreningsverket självreglerande och drivs utan kemikalier. Då slamnedbrytaren bryter ner slammet minimeras antal transporter med slamtömningsbilar.

Dessa egenskaper gör att du kan förvänta dig långsiktig drift med minimalt underhåll.

Frågor & Svar

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Vanligtvis tre till fyra veckor.

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.

Självklart fungerar ACTTM Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.

Vi rekommenderar att man sent på våren, när det inte längre är risk för frostnätter, klipper ner vissnade växtdelar från InterACT, OBS! utan att få med rötterna upp! Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACTTM renar läkemedelsrester. Studien visade att ACTTM renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs studien här.

Det går bra att installera när som helst, däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACTTM. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.

Priset på ett bioreningsverk ligger från 92 000 :- inkl moms. Priset kommer variera beroende på vilken skyddsnivå kommunen bestämmer att det är på fastigheten samt vad man väljer att ha för slamhantering. Installationskostnad tillkommer och även den varierar beroende på hur förhållandena på fastigheten ser ut.