Surrande Sommaräng – Anlägg en äng!

Du är här:

Skapa en surrande sommaräng

Får vi lov att föreslå lite slow gardening i form av en svensk äng i din trädgård? Med vårt Startpaket surrande sommaräng så kommer du att kunna njuta av ett litet stycke kulturlandskap och en boost av den biologiska mångfalden utanför din egen dörr. För att du inte ska behöva vänta flera år förodlar vi örtpluggar under våren så att du kan plantera dem samtidigt som du sprider fröer för hela ängen någon gång i slutet av maj. På så vis kommer du att ha blommande örter i din äng redan i sommar.

Sunnrande sommaräng med Cikoria och humla
blob_identitygreen
blob_darkgreen

Rädda pollinerarna i din närhet

För att stödja kampanjen “Operation: Rädda bina” från Naturskyddsföreningen, bidrar Alnarp Cleanwater med 200 kronor för varje sålt Startpaket Surrande sommaräng. Genom detta paket kan du skapa en svensk sommaräng i din trädgård, vilket gynnar den biologiska mångfalden och erbjuder livsviktiga resurser för våra pollinerare. Vilda bin, som är avgörande för vår matförsörjning, står inför allvarliga hot. Till exempel kemiska bekämpningsmedel och förlust av livsmiljöer. Genom att välja Surrande sommaräng hjälper du inte bara till att rädda de vilda bina, utan bidrar också till en rikare och mer mångsidig natur direkt utanför din dörr.

Bli en förkämpe för biologisk mångfald

IStartpaket surrande sommaräng ingår örtpluggar och fröer för att skapa en svensk sommaräng på tio till tjugo kvadratmeter. Örtpluggarna gör att din äng blommar redan första sommaren. Hade du enbart använt fröer kan det ta upp till tre år innan du når det resultatet. När du anlägger en äng med örter, gräs och blommor som tillhör den svenska floran ger du våra insekter, smådjur och fåglar de rätta förutsättningarna att leva och föröka sig. Du blir en förkämpe för biologisk mångfald och det brukar kännas väldigt bra.

Slow gardening i form av en surrande sommaräng

Att anlägga en svensk sommaräng är inget för den som har bråttom. Däremot är det något för dig som vill se mer av biologisk mångfald och kulturlandskap. Om du trivs bland fjärilar och honungsbin, om du beundrar örter som under årtusenden härdats och anpassats till de svenska årstiderna då är vårt ängspaket Biologisk mångfald något för dig att ta dig an. Har du en gammal lie passar det jättebra till din nya äng (även om det fungerar lika bra med en modern grästrimmer). 

Många ängsarter gror och växer långsamt. Det första året kan du uppleva din äng som gles. De tidigaste arterna blommar normalt andra året efter sådd. Vissa sorter tar ända upp till 5 år innan de blommar. Men de sorterna har vi inte inkluderat i denna blandning. Du har ju istället de 120 pluggarna som redan är inne på år två och därför kommer att blomma redan i sommar.

Varför säger vi att ängspaketen bidrar till biologisk mångfald?

Jo det har en naturlig förklaring. En grön skön välklippt gräsmatta erbjuder lika mycket mat för våra pollinerare som en asfalterad väg eller gjuten betongplatta. Visst lever både maskar, myror och andra arter nere i jorden men därovan är det som en öken för fjärilar, honungsbin, humlor och alla våra andra pollinerare. Tyvärr är även många av våra rabattblommor omöjliga för svenska pollinerare att använda som näringskälla.

Med en surrande sommaräng mitt i gräsmattan eller i ett hörn av din trädgård ger du däremot pollinerarna chansen att hämta pollen och nektar ur örter de under miljoner år utvecklats tillsammans med. Med insekterna följer andra djur: fåglar, ödlor, grodor, igelkottar. Genom att anlägga en äng stöttar du biotopen i din absoluta närhet. Ju fler vi blir som anlägger en äng ju större blir stödet för vår natur som ibland är ganska hårt prövad.

Två sorter - men det är alltid förutsättningarna som avgör hur din äng blir

Surrande sommaräng normal innehåller bland annat örten Myskmalva

Näringsrik och lerig eller mager och sandig jord?

Du kan välja mellan två olika ängspaket, det ena är anpassat för näringsrika leriga jordar och ett är anpassat för magra, sandiga jordar. Valet står mellan sorterna Frisk till normal jord och Torr till mager jord. Är du osäker så fungerar alternativ ett bäst. Båda sorterna leder till en mängd variationer av ängar.

Varje äng blir unik

Varje äng har sina unika förutsättningar där sol/skugga, växtzon, fukt/torka, mikroklimat, djurliv påverkar vilka av örterna och gräsen
som tar sig bäst och vilka som tar längre tid på sig att utvecklas. Detta är samtidigt charmen i både slow gardening och i våra ängar
– att du aldrig helt kan förutspå naturens väg.

Hur ser en färdig äng ut?

Vi vill inte kalla det en blomsteräng. Då kan förväntningarna bli fel. Det här är en svensk sommaräng med frodigt gräs och milda örtblommor. Blommorna tar inte överhanden utan här är det vajande grässtrån och blomställningar i naturliga och oregelbundna former som står för skönheten. Det kan också vara surret av humlor, fladdret av fjärilsvingar och den känsla det ger som skänker störst skönhet.

Produktion hos VegTech

Det är vår samarbetspartner VegTech som producerar plantor och frön åt oss. Det är en plantskola med en unik affärsidé – de arbetar enbart med arter ur den svenska floran där de samlat fröer för hand. De har arbetat under hantverksmässiga men också högteknologiska former sedan 1987 och besitter en hög kompetens inom området. De har egen uppförökning av fröerna. De gör unika
fröblandningar för många olika syften och de förodlar örterna i växthus.

Leveransen till dig

När du har beställt ditt ängspaket kommer vi att förodla örtpluggarna i växthus. Det gör vi under vår och sommar. De har växt till sig i maj och vi levererar från vecka 22. Därför ber vi dig välja leveranstillfälle i samband med din beställning. Tänk på att det är levande växter och därför vill de bli omhändertagna så snart du fått leveransen. Vi levererar fram till vecka 36 sedan är det för sent att anlägga en äng. Vi rekommenderar ingen att så eller plantera efter den 1 oktober,

Här kan du beställa din surrande sommaräng

Innehåll i ängspaketen

Det ligger totalt 120 plantor i varje paket och det räcker till cirka tio kvadratmeter. Plantorna kan givetvis planteras glesare på större yta och tvärtom. En fröpåse med Ängsfrö och gödning till plantorna ligger också i paketen. Någon av nedan örter kan bytas ut från
producenten innan leverans beroende på tillgång och produktionsförutsättningar.

Normal jord:

Pluggplantor: 20 st prästkrage, 20 st rölleka, 20 st sommarfibbla, 20 st myskmalva, 20 st åkervädd och 20 st gökblomster.

Torr jord:

Pluggplantor: 20st Prästkrage, 20st rölleka, 20st tjärblomster, 20st gulsporre, 20st gåsört och 20st liten blåklocka.

Fröblandning till båda paketen:

Den här blandningen av ängsfrö består av en stor andel örter med rik nektar som attraherar fjärilar. Lämpar sig för ytor i soligt läge i torr till normalfuktig jord.

- Achillea millefolium – rölleka
- Achillea ptarmica – nysört
- Centaurea jacea – rödklint
- Centaurea scabiosa – väddklint
- Cichorium intybus – cikoria
- Dianthus deltoides – backnejlika
- Hieracium umbellatum – flockfibbla
- Knautia arvensis – åkervädd
- Leucanthemum vulgare – prästkrage
- Lotus corniculatus – käringtand
- Malva moschata – myskmalva
- Plantago lanceolata – svartkämpar
- Plantago media – rödkämpar
- Rumex acetosa – ängssyra
- Rumex acetosella – bergssyra
- Scabiosa columbaria – fältvädd
- Festuca ovina – fårsvingel
- Festuca pratensis – ängssvingel
- Festuca rubra – rödsvingel
- Poa pratensis – ängsgröe

Så här anlägger och sköter du din surrande sommaräng!

Det finns ingen garanti för att alla 20 arter i din äng kommer att ta sig. Det blir snarare så att någon eller några arter inte trivs. Det är inget konstigt utan helt normalt och beror på att varje växtplats är unik och olika tilltalande för fröerna.

Tillfällig förvaring av örtpluggarna

Om plantering inte utförs direkt vid leverans ska brättena med plantorna placeras på en skuggig plats direkt på marken där de inte riskerar att bli för blöta vid kraftigt regn. Om plantorna är torra ska de vattnas tills rotklumpen är genomfuktad. Om plantorna lagras i mer än en vecka, se till att rötterna inte växer fast i marken under brättena.

Markberedning

Växtbädden på planteringsytan ska vara väldränerad. Ängsvegetation ligger ofta naturligt på näringsfattiga jordar, exempelvis sand/mojordar eller fattiga alvjordar. Beroende på den befintliga jordens kvalitet kan den behöva förbättras. Jorden ska vara fri från fleråriga rotogräs såsomkvickrot, kirskål och tistlar. Luckra jorden vid plantering om den är kompakt.

Plantering

Plantering ska göras under perioden maj till september i god tid före vintern. Om plantering görs vid annan tidpunkt finns risk för vinterskador och torkskador efterföljande vår. Innan plantering ska växterna vattnas igenom så att jordklumpen är genomfuktad. Då blir det enklare att lossa plantan från brättet. Om den är hårt rotad tryck upp pluggen underifrån med en pinne. En liten planteringsspade användas vid plantering. 

Säkerställ att hela rotklumpen kommer ner i jorden något djupare än marken runt om. (Sticker pluggen upp över jorden kan den lätt torka eller dras upp av fåglar). Trampa eller tryck försiktigt till jorden runt plantan så att den sitter fast ordentligt och god kontakt bildas mellan rötter och jord. 

– Vid 10 kvadratmeters yta ska 12 pluggar planteras i varje kvadratmeter. 
– Vid 15 kvadratmeters yta ska 9 pluggar planteras i varje kvadratmeter. 
– Vid 20 kvadratmeters yta ska 6 pluggar planteras i varje kvadratmeter.

Sådd av fröer

Bäst resultat uppnås på en nyetablerad öppen jordyta som krattats och genomvattnats innan sådd. Sprid fröerna jämnt för hand eller med valfritt redskap (om du tycker det är svårtatt hantera den lilla volymen går det bra att blanda en del fröer med två delar vetekli eller sågspån). Efter sådd mylla ner fröer ytligt med kratta.

Etableringsbevattning

Genomvattna hela den nyplanterade ytan direkt efter montaget för att aktivera rotsystemet. Under 3–4 veckor efter plantering krävs regelbunden bevattning. Säkerställ att vattnet tränger ner genom underliggande jordlager vid varje tillfälle. Hela första säsongen kräver etableringsbevattning, sedan behöver du inte vattna mer.

Skötsel

Rensa bort dött växtmaterial och skräp. Dra upp ogräs med rötterna. Ängsytor ska slås en gång varje år efter avslutad blomning (Augusti-september) för att bibehålla örtfloran och gynna den framför gräs och ogräs. Klipphöjden ska vara 6-8 cm. Använd skärande redskap: lie, knivslåttermaskin eller trimmer med välslipad gräsklinga. Grästrimmer med nylonsnöre fungerar också bra.

Ta bort allt hö efter slåtter för att undvika en oönskad uppgödsling av marken. (Annars kommer ängsytan succesivt att övergå till en ren gräsyta). För arter med ängskaraktär är gödsling generellt inte nödvändigt.

Årets första leverans skickas ut vecka 22!

Frågor och svar - Surrande sommaräng

Ängen måste anläggas innan den 1 oktober. Helst tidigare. Därför levererar vi bara fram till vecka 36.

Dels för att de inte har örtpluggar och dels för att de blandar i arter från hela världen. De tar det de hittar billigast. Vi har bara svenska arter, insamlade och förökade under hantverksmässiga former. Man får vad man betalar för.

Det är helt normalt att upp till fem av de ingående arterna inte tar sig, övriga arter kommer att breda ut sig och fylla din äng. Några av arterna är långsamväxande och kommer inte förrän det tredje året. Håll ut och tänk på att detta är Slow gardening.

Så snabbt som möjligt! Du kan om du förvarar dem på marken och vattnar dem låta dem stå en vecka men de mår bäst av att komma ner i jorden så snart som möjligt. Tänk på att rötterna kan leta sig ut genom brättena och fästa i jorden de står på.

Det bästa sättet för att slippa ogräs är att låta marken ligga i träda under en marktäckande duk ett eller flera år innan du etablerar ängen. Men om du inte gjorde det så rekommenderar vi att du klipper av ogräsen cirka 8 cm.

Nej, vi har enbart de två ängspaketen att välja med. Där är växterna omsorgsfullt utvalda för att fungera tillsammans.

I så fall bör du komplettera med ettåriga fröer med ängsblommor, vi säljer inte den typen av produkter.

Jorden ska vara fri från fleråriga rotogräs såsom kvickrot, kirskål och tistlar. Jordar med ogräsproblem kan åtgärdas genom att marken täcks med en ej ljusgenomsläpplig fiberduk i två år före montaget. En alternativ lösning vid behov av snabb åtgärd är att placera en ogräshämmande, termiskt behandlad fiberduk på marken. Var noga med att skarvarna överlappas ordentligt. Påför därefter 200 mm ogräsfri och mager jordblandning ovanpå fiberduken.

Förmodligen inget alls, många ängsarter gror och växer långsamt. Det första året är den nyanlagda ängen gles och luckig. Även i mogna ängar förekommer ”torrfläckar” med bar jord/sand, detta är positivt då många av våra vildbin behöver bar jord eller sand att bygga bon i.