Så fungerar det

Långsiktig, naturlig, självgående rening, anpassat efter de krav som kommunen ställer på just din fastighet

I ett till tre steg (beroende på kommunens krav) renas avloppsvattnet med hjälp av mikroorganismer och växter.

ProACT – slamnedbrytning i stället för slamavskiljning

Som försteg till InterACT finns två olika lösningar att välja mellan. Antingen ansluter man en befintlig trekammarbrunn i gott skick, eller så väljer man vår ProACT där slammet bryts ner i stället för att avskiljas och därmed slipper regelbundna slamtömningar. ProACT fungerar så att avloppsvattnet först hamnar i en stor uppsamlingskammare varifrån det kontinuerligt pressas vidare till en andra kammare där en stor mängd mikroorganismer bryter ned slammet.
ProACT, InterACT och ReACT

Mikroorganismer bryter ner slammet i ProACT och vattnet renas därefter i InterACT med hjälp av mikroorganismer och växter, precis som i en våtmark

Så fungerar bioreningsverk

InterACT – bioreningsverkets hjärta

Huvudsteget innehåller en uppsättning naturliga vattenväxter och en stor mängd mikroorganismer. Växterna rotar sig i så kallade bioblock, sammansatta spiralrör med en mycket stor effektiv yta.

Bioblocken och växternas rotsystem utgör exceptionellt mycket yta där mikroorganismerna trivs att växa på. Mikroorganismerna kommer naturligt med växternas rötter samt med avloppsvattnet och etablerar sig snabbt på bioblocken.

Vattnet syresätts med en luftpump för att få en gynnsam miljö för mikroorganismerna och växterna att livnära sig på ämnena i avloppsvattnet.

ReACT – för dig med hög skyddsnivå

Vid hög skyddsnivå krävs det efter huvudsteget en ytterligare fosforreduktion.

I ReACT leds vattnet genom en säck med ett kalkrikt material där fosfor fångas upp på ytan av granuler. Dessutom renas vattnet på patogener.

Så småningom blir kalkmaterialet mättat och byts då ut. Restprodukten är attraktiv för lantbrukare som växtnäring att sprida på åkermark.

Enskilt avlopp Växjö

Robust teknik och biologiska processer

Eftersom ACT® drar nytta av naturens egna reningsprocesser är det lättskött. Själva systemet består endast av två rörliga delar: en vattenpump och en luftpump. En mikrodator säkerställer en optimal drift och svarar för en kontinuerlig övervakning av systemet.

Långsiktigt, stabilt och lättskött!

Tack vare att bioreningsverket är baserat på biologiska processer kan inte bara en hög reningsnivå uppnås, det bidrar även till att anläggningen blir ovanligt robust.

Det självgående systemet håller över tid för olika påfrestningar som till exempel temperaturskillnader och tillfälligt högre belastning.

Frågor & Svar

Ja, växterna och mikroorganismerna i ACT® anpassar sig efter den mängd näring som finns att tillgå och svarar snabbt på ändrade förhållanden.

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Vanligtvis tre till fyra veckor.
Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.
Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.
Självklart fungerar ACT Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.
Vi rekommenderar att man under tidig vår, efter att snön smält bort, avlägsnar nedvissnade växtdelar från InterACT, motsvarande det man normalt gör i blomsterrabatter. Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.
Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACT® renar läkemedelsrester. Studien visade att ACT® renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs mer om studien här.

Det går bra att installera bioreningsverket när som helst på året, så länge marken går att gräva i. Däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACT®. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.
Alnarp Cleanwater