Peak fosfor runt knuten

Blogg / februari 17, 2015

Hur avloppsrening kan kopplas till livsmedelsproduktion och säkerhetspolitik

All växtlighet behöver näringsämnet fosfor för att växa. På åkermark gör fosfor stor nytta som gödning för grödorna, men när fosfor hamnar i sötvatten och i Östersjön orsakar det stora problem med övergödning och algblomning. Alger fungerar precis som växter, de lever på näring, solljus och koldioxid. När det finns mycket näring tillgänglig för algerna växer de till sig och rubbar balansen i ekosystemet, det är detta som kallas övergödning.

Fosfor bryts i gruvor (se bilden). Världens fosfortillgångar är begränsade och det kommer inom kort råda brist på detta så viktiga ämne. Forskare hävdar att vi redan år 2033 når ”peak fosfor”, alltså den tidpunkt vid vilken produktionen börjar gå ner. Det är mycket mer oroande med peak fosfor än peak oil. Oljan kan ersättas med andra energikällor, fosforn däremot är oersättlig, växterna kommer inte helt plötsligt kunna använda något annat för att växa.

Marocko, Kina och USA besitter tillsammans 90 % av världens fosforreserver, Marocko har överlägset största andelen, 85 %. Kina och USA exporterar ingenting eftersom de insett att de behöver fosforn själva, Marocko kan däremot exportera. Egentligen finns det mesta av fosforn i Västsahara, men landet är ockuperat av Marocko som därmed har kontroll över naturresurserna. Ockupationen av Västsahara fördöms av både FN och den internationella domstolen i Haag. Det är oroande att den viktiga livsmedelsproduktionen är beroende av en så instabil stat. EU har på grund av detta satt upp fosfor på sin ”critical raw material list”, en lista över de råmaterial vars framtida tillgång är osäker.

Vad kan man göra för att lösa detta problem?
I Sverige kommer 20 % av fosforn som släpps ut i våra vatten från enskilda avlopp. Det är alltså betydande mängder fosfor som kan tas om hand och föras ut på åkermark istället för att hamna i vattnet och orsaka övergödning. En fördel med enskilda avlopp är att de i de flesta fall finns i närheten av jordbruksmark, vilket betyder att man inte behöver transportera fosforn någon längre sträcka. Små, lokala kretslopp av fosfor löser inte hela problemet med peak fosfor, men det kan vara en del av lösningen!

Läs den här artikeln om du vill veta mer om peak fosfor. Den är från 2010, men är i allra högsta grad aktuell: http://fof.se/tidning/2010/4/nar-fosforn-sinar-blir-det-svalt

Kolla på den här videon om du har två minuter över: ”The phosphorus challenge”. Den beskriver fosfors kretslopp på ett pedagogiskt sätt. http://phosphorusplatform.eu/