Ny studie om dricksvatten från Sveriges tre största sjöar

Sveriges tre största sjöar har undersökts för innehåll av bl a läkemedelsrester. Dessa sjöar försörjer 3 miljoner svenskar med dricksvatten.

Den hittills mest omfattande studien av förekomst av läkemedelsrester har utförts i Sveriges tre största sjöar; Vänern, Vättern och Mälaren. Den visar att det finns risk för förhöjda halter av hormoner i vattendragen.

I studien, genomförd av SLU i samarbete med Mälarens vattenvårdsförbund, Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårdsförbundet undersöktes bl a vattenverk, avloppsreningsverken i avrinningsområdena samt de vattendrag som leder till sjöarna.

Det visade att halterna av hormonet Östradiol i flera fall översteg gränsvärdena enligt miljökvalitetsnormerna i EU:s vattendirektiv. Även halter av så kallade PFAS-ämnen överskreds.

I studien ingick över 100 olika ämnen. Vad man inte vet så mycket om är hur olika ämnen tillsammans kan ha en ökad effekt jämfört med vad halterna för de enskilda substanserna i sig – den så kallade cocktaileffekten.

Klart och tydligt är att man behöver göra vad man kan för att minska tillförseln av dessa ämnen till de vattendrag som, förutom att utgöra livsmiljö för många arter, sedan blir vårt dricksvatten. Senaste åren har folk, i och med torka och flera PFAS-skandaler, blivit mer och mer medvetna om att tillgång till rent dricksvatten inte är någonting vi kan ta för givet. Vi måste vårda det otroligt viktiga livsmedel som dricksvattnet utgör.

Läs mer om studien här.

På bilden ser ni ett bioreningsverk från oss på Alnarp Cleanwater skymta i förgrunden, sjön i bakgrunden är Vättern. Bioreningsverket renar för övrigt enskilda avlopp från bl a hormoner.

Alnarp Cleanwater