Kommunalt eller enskilt avlopp – vad är bäst?

Blogg / mars 25, 2015

I förra veckan var vi på plats på årets VAK – Vatten Avlopp och Kretslopp – mässa, som i år var förlagd till Borås. Där samlades miljöskyddsinspektörer, företag, entreprenörer och privatpersoner för att bland annat prata om enskilda avlopp.

En fråga som diskuterades mycket var centralisering vs. decentralisering av avloppsrening. Alltså, är det bättre att samla ihop allt avlopp till ett stort kommunalt avloppsreningsverk eller är det bättre att rena vattnet närmre källan ute vid fastigheterna?

Reningsgraden i ett stort avloppsreningsverk är hög, men att föra avloppsvattnet dit har flera nackdelar:

  • I avloppsreningsverken blandas avloppsvatten från hushåll med industriavlopp och dagvatten (alltså regnvatten som rinner över marken). Dels späder dagvattnet ut avloppsvattnet som har högre koncentration av näringsämnen, vilket gör det svårare att rena (vatten med höga koncentrationer av näringsämnen är enklare att rena än vatten med låga). Samtidigt tar dagvattnet med sig förorenande ämnen som normalt inte finns i några höga koncentrationer i avlopp från vanliga hushåll.
  • Vid stora skyfall blir många reningsverk överbelastade och tvingas brädda, alltså släppa ut avloppsvatten helt orenat. Detta är helt oacceptabelt och bidrar till övergödning i våra vatten.
  • Hanteringen av slam i kommunala reningsverk är inte optimal. I de flesta avloppsreningsverk används kemikalier (aluminium och järn) för att binda näringsämnet fosfor till sig, detta hamnar i slammet. En del av slammet förs ut på åkermark, men fosforn i slammet är hårt bunden till kemikalierna och därmed mindre tillgänglig för växterna att ta upp. Vi måste ha en hållbar återföring av näringsämnen till åkermark för att klara framtida försörjning av gödsel till jordbruket (läs mer om ”peak fosfor” i tidigare blogginlägg 17/2)!

Med enskilda avlopp finns stora möjligheter till god, hållbar avloppsrening:

  • Inget dagvatten späder ut och kontaminerar avloppsvattnet.
  • Avloppen finns oftast i närheten av jordbruksmark där näringsämnen behövs, vilket möjliggör små, lokala kretslopp.
  • För enskilda avlopp finns bra produkter, t.ex. kalkfilter som fångar upp fosfor och blir en attraktiv produkt för bönderna att ta emot. Kalk är något som är önskvärt att ha på åkermark jämfört med de fällningskemikalier som används i de flesta kommunala avloppsreningsverk (samt minireningsverk).

Sammanfattningsvis är det alltså inte optimalt att ansluta fler enskilda avlopp till de kommunala avloppsreningsverken. Däremot krävs naturligtvis en rejäl uppgradering av de enskilda avloppen och stopp för kemfällning av fosfor för att vi ska nå en hållbar avloppsrening!