För mycket, för lite eller för smutsigt

 
Man brukar förenklat säga att det finns tre problem med vatten – för mycket, för lite och för smutsigt. I Sverige har vi vant oss vid ständig tillgång på rent vatten och tagit detta för givet, men sedan några år tillbaka har vi fått flera anledningar att ompröva den tanken.

 
I  P1-programmet Kaliber kan man nu i två delar lyssna till en granskning av skydd av dricksvatten i Sverige.
En enkät skickades ut till Sveriges kommuner kring vattenskydd – 222 svarade. 40% av de kommuner som svarade hade stängt en eller flera vattentäkter bl a på grund av att vattenkvaliteten blivit dålig.
 
För smutsigt

2013 upptäcktes förhöjda halter av PFAS (Poly- och perflorerade alkylsyror) i dricksvattnet Kallinge, Ronneby. Källan till PFAS var en flygplats där man vid brandövningar använder brandskum innehållande PFAS. De som druckit av vattnet visade sig ha höga halter PFAS i blodet. Man vet ännu inte vad hälsoeffekterna av så höga halter PFAS innebär för hälsan, men forskning pågår. Enligt Livsmedelsverket har ca 3,4 miljoner svenskar kommunalt dricksvatten som är påverkat av PFAS.

Gödsel och bekämpningsmedel är också en källa till kontaminering av dricksvattentäkter. Här finns enligt Kaliber en intressekonflikt med att bedriva lantbruk och samtidigt skydda dricksvattnet. Kommunerna kan få betala skadestånd till lantbrukarna om de inrättar vattenskyddsområde där det finns jordbruksmark.
 
För mycket

I Sverige har vi väldigt gamla ledningsnät vars underhåll är kraftigt eftersatta. Vid stora regn blir flödena för stora för att kunna hanteras och man får brädda (d v s pumpa ut orenat avloppsvatten i naturen). Det händer ganska ofta att bakterier eller parasiter kontaminerar vattnet till följd av bräddning. Då behöver man koka vattnet för att kunna dricka det, vilket bland annat hänt senaste åren i Östersund och i Lund. Stora investeringar krävs för att få bukt med dessa problem.
 
För lite

Ett annat problem är brist på vatten. I takt med klimatförändringarna kommer detta problem att bli större på många håll i Sverige. På Gotland är det ofta brist på vatten, nu byggs där den största avsaltningsanläggningen i Sverige för att säkra tillgången på dricksvatten.

Vad kan man då göra för att skydda dricksvattnet? Fler vattenskyddsområden skulle behöva inrättas, det är ett bra skydd för att hantera risker. Idag finns inga lagkrav på detta, endast starka rekommendationer. Enligt Sveriges miljömål bör alla allmänna vattentäkter ha ett vattenskyddsområde till 2020,  men detta kommer inte att ske. I Sverige finns 1900 allmänna vattentäkter – 30% saknar vattenskyddsområde.

Den som har eget vatten kan tänka på att inrätta ett bra enskilt avlopp och tänka på att ha skyddsavstånd från utloppet till dricksvattnet – för sin egen och för grannarnas skull. Man ska inte ta tillgången på rent dricksvattnet för givet – dags att ta detta på allvar!

Alnarp Cleanwater