Bättre enskilda avlopp ger trevligare sommarbad

Blogg / juni 1, 2015

Den vanligaste lösningen för enskilda avlopp är att först skilja av slammet med en trekammarbrunn för att sedan filtrera ner vattnet genom marken. Det som händer är att näringsämnen ”fastnar” på jordkornen och på så sätt renas vattnet innan det når vattendrag eller grundvatten. Så småningom mättas jorden på näringsämnen vilket gör att dessa läcker ut och orsakar övergödning i vattendragen (Läs mer om övergödning här). För att en infiltration eller markbädd ska fungera krävs därför att man gräver om och lägger ny jord med jämna mellanrum.

Kommunerna hänger inte med i den åtgärdstakt för enskilda avlopp som krävs för att upprätthålla reningen. Med dagens takt åtgärdas årligen 1-2% av avloppen, det innebär att det tar i genomsnitt 70 år innan ett avlopp görs om. HaV – Havs och Vattenmyndigheten skriver i en artikel i tidningen Entreprenad att avloppen bör åtgärdas minst vart 20:e år för att uppnå en acceptabel reningsgrad. Det är alltså stora insatser som krävs för att nå upp till detta!

Enligt HaV är det dock inte bara gamla anläggningar som är i dåligt skick, även nya kan vara det på grund av felinstallationer eller att anläggningen kräver mycket underhåll som inte fastighetsägaren klarar av.

Som ägare av ett enskilt avlopp kan det kännas som att man inte bidrar nämnvärt till övergödningen, men faktum är att de totala utsläppen från enskilda avlopp är nästan lika stora som utsläppen från kommunala avloppsreningsverk! Dessutom är det mycket vanligt att läckande avlopp förorenar dricksvattenbrunnarna, i en undersökning som HaV gjort är endast 20% av dricksvattenbrunnarna tjänliga.

Så om man vill ha rent vatten att dricka och svalka sig i på sommaren är det  en god idé att uppdatera sitt avlopp!