Minireningsverk eller bioreningsverk? – hög skyddsnivå

Vilka lagar och regler gäller för ditt enskilda avlopp? I vissa kommuner finns områden med “hög skyddsnivå”. En del väljer minireningsverk med kemfällning för att nå dessa krav, men man kan slippa kemikalier och serviceavtal om man väljer bioreningsverk istället.

Vid hög skyddsnivå finns det särskilda krav på att ta hand om merparten av det fosfor och det kväve som finns i avloppsvattnet. Exempel på kommuner där det är vanligt med hög skyddsnivå är Trelleborg, Värmdö, Höganäs, Gotland och Skurup.

Bioreningsverk istället för minireningsverk

Vårt bioreningsverk utnyttjar naturliga reningsprocesser för att nå kraven vid hög skyddsnivå. Detta gör att anläggningen blir lättskött och självgående. Efter att slammet brutits ned (se närmre beskrivning i stycket nedan) och vattnet renats med hjälp av växter och mikroorganismer leds vattnet in i ReACT® där en hög fosforreduktion uppnås, vilket krävs vid hög skyddsnivå.

I ReACT® leds vattnet genom ett kalkrikt material där fosfor fångas upp på ytan av dessa granuler. Efter två till fem år är materialet förbrukat och utgör då en mycket attraktiv produkt för lantbrukare att sprida på åkermark som gödning, då man tillför både kalk och fosfor till marken. För att säkerställa att säcken inte är förbrukad gör man en enkel pH-mätning i ytan på säcken med lackmuspapper.

Man kan även skicka in gratis vattenprover till oss för att få veta vilken fosforhalt utloppsvattnet har. Till skillnad från minireningsverk behövs inget serviceavtal för bioreningsverk, detta tack vare stabila, naturliga reningsprocesser.

Minireningsverk – vad är det?

Minireningsverk använder sig av kemikalier för att rena fosfor, precis som i kommunala avloppsreningsverk.

Skillnaden är att man vid ett minireningsverk inte har personal som ständigt övervakar driften.

Det skulle innebära mycket höga driftskostnader att ständigt kontrollera fosforhalten i vattnet och anpassa mängden kemikalier som ska tillsättas därefter (vilket man gör vid kommunala avloppsreningsverk).

Istället har man serviceavtal för att fosforreningen i minireningsverket ska ha en chans att fungera.

Minireningsverk utan slamtömning?

Det första reningssteget i ACT bioreningsverk är slamnedbrytaren ProACT. Där har vi skapat en mycket gynnsam miljö för mikroorganismer som bryter ner slammet. Först efter ca 10 år blir det aktuellt med en enstaka slamtömning. Detta är bra för miljön samtidigt som det minskar kostnaden för driften.

Minireningsverk, å andra sidan, fungerar (som vi nämnt ovan) på liknande sätt som kommunala reningsverk genom att kemikalier kontinuerligt tillsätts för att ta hand om fosforn. När man kemfäller fosfor skapas fasta partiklar som hamnar i slammet.

Därför blir kostnaden för drift av minireningsverk höga eftersom mängden slam som ska tömmas ökar.
Vi har istället avloppsrening utan kemikalier, det är tryggare att ha en rening som baseras på naturliga processer. Därför väljer vi att kalla produkten för bioreningsverk istället för minireningsverk.

Enskilt avlopp Växjö

Ett hållbart val för dig och miljön

Med vårt bioreningsverk renas vattnet inte bara från de ämnen som lagen idag kräver utan även från flera andra ämnen som anses vara skadliga, bl a läkemedelsrester.

Genom att det drivs av mikroorganismer och växter är vårt bioreningsverk även självreglerande och drivs utan kemikalier. Då vår slamnedbrytare bryter ner slammet minimeras antal transporter med slamtömningsbilar.

Dessa egenskaper gör att du kan förvänta dig en hög rening i decennier med minimalt underhåll.

Frågor & Svar

Ja, växterna och mikroorganismerna i ACT® anpassar sig efter den mängd näring som finns att tillgå och svarar snabbt på ändrade förhållanden.

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Vanligtvis tre till fyra veckor.

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.

Självklart fungerar ACT Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.

Vi rekommenderar att man under tidig vår, efter att snön smält bort, avlägsnar nedvissnade växtdelar från InterACT, motsvarande det man normalt gör i blomsterrabatter. Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACT® renar läkemedelsrester. Studien visade att ACT® renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs mer om studien här.

Så länge det inte är tjäle i marken så går det bra att installera systemet. Däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACT®. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.