Enskilt avlopp Bioreningsverk

I alla tider har mikroorganismer och vattenväxter renat vatten eftersom de livnär sig på olika näringsämnen.

I ACT®:s patenterade bioreningsverk för enskilt avlopp utnyttjas de processerna maximalt, detta gör tekniken lika välbeprövad som modern.

Enskilt avlopp – säkrat för framtida krav

ACT® bioreningsverk har en enastående förmåga att ta hand om de ämnen i enskilda avlopp som är skadliga för miljön. Det renar till och med vattnet från vissa ämnen som det idag inte ställs reningskrav på, men som vi vet är skadliga för miljön.

Det är rimligt att tro att man inom en snar framtid även kommer att ställa krav på rening av dessa ämnen, exempelvis läkemedelsrester.

Ett test av Svenska Miljöinstitutet visar att läkemedelsrester renas bättre i ACT® bioreningsverk än i kommunala avloppsreningsverk.

Att ACT® bioreningsverk är kretsloppsbaserat innebär att näringsämnen kan återföras direkt från enskilda avlopp till åkermark.

Enskilt avlopp för fritidshus och permanentboende

Allt från mindre fritidshus till stora anläggningar som hotell kan med fördel använda ACT® bioreningsverk, som enkelt kan byggas ut vid behov. ACT® bioreningsverk är lämpligt för både normal och hög skyddsnivå.

Anlägger du ACT® bioreningsverk för normal skyddsnivå kan du med enkelhet uppgradera till hög skyddsnivå om detta skulle krävas i framtiden.

Har du någon fundering?

  Härmed godkänner jag att mina personuppgifter används av ACT för att kunna kontakta mig. Hantering av personuppgifter beskrivs närmare under Våra Villkor

  Enskilt avlopp som sköter sig självt

  Eftersom ACT® bioreningsverk baseras på naturliga processer krävs minimalt med underhåll och ingen tillförsel av kemikalier. Det gör att du varje år kan räkna in besparingar på ditt enskilda avlopp i både timmar och kronor.

  Tack vare vår slamnedbrytare kan du även slippa regelbundna slamtömningar. Vår testanläggning i Alnarp har vi belastat med en mängd som motsvarar ett normalt hushålls avlopp i femton år utan att behöva utföra en enda slamtömning.

  Enskilt avlopp Växjö

  ACT® bioreningsverk hanterar ojämna tillflöden av avloppsvatten eftersom växterna och mikroorganismerna anpassar sig efter belastningen.

  Frågor & Svar

  Ja, växterna och mikroorganismerna i ACT® anpassar sig efter den mängd näring som finns att tillgå och svarar snabbt på ändrade förhållanden.

  Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

  Vanligtvis tre till fyra veckor.

  Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

  Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.

  Självklart fungerar ACT Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.

  Vi rekommenderar att man under tidig vår, efter att snön smält bort, avlägsnar nedvissnade växtdelar från InterACT, motsvarande det man normalt gör i blomsterrabatter. Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

  Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

  Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACT® renar läkemedelsrester. Studien visade att ACT® renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs mer om studien här.

  Så länge det inte är tjäle i marken så går det bra att installera systemet. Däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

  Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACT®. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.

  Alnarp Cleanwater